Přihlásit se

Reklamační řád portálu REWOSKIN.com

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme? 

1.1 Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití kupující nebo výrobce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

1.2 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

1.3 Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Jaká je záruční doba? 

2.1 U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2 Záruční doba u zboží, které má povahu kosmetického přípravku, je určena datem, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci. Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců, v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému, který udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat.

2.3 Záruční doba u zboží, které má povahu potravin, které podléhají rychlé zkáze, je určena datem, do kterého je nutné je spotřebovat (datum použitelnosti). Záruční doba u zboží, které má povahu jiných potravin a doplňků stravy, je určena „datem minimální trvanlivosti“. Tato záruční doba je dle tohoto bodu reklamačního řádu podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená použitelnost nebo trvanlivost zaručena.

Jaká práva z vadného plnění máte? 

3.1 Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, zejména § 2099 až 2117,a také § 2165 až 2174.

3.2 V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 1. Doplnění toho, co chybí. 

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

 1. Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. Výměna zboží nebo vadné součásti zboží.

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

 1. Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

 1. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

3.3 Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? 

4.1 Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud: 

4.2 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na: 

4.3 Vždy jste však povinni se řídit instrukcemi, návody, manuály apod., které jsou přiloženy ke zboží nebo Vám zaslány. V případě, že se nebudete instrukcemi, návody, manuály apod., které jsou přiloženy ke zboží nebo Vám zaslány řídit, nesete si odpovědnost za škodu či jinou újmu, která Vám v důsledku porušení této povinnosti vznikla.

Jak postupovat při reklamaci? 

5.1 Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2 Reklamace přijímáme na emailovou adresu info@rewoskin.com

5.3 Doporučený postup při reklamaci: 

 1. pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonickyna telefonním čísle +420 722 936 070;
 2. zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 3. reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 4. pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad  (fakturu), byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady.

5.4 Nesplnění některých zvýše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv zvýše uvedených dokumentů nemusí bránit kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.5 Okamžikem uplatn ění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.6 O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

5.7 Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

5.8 Při reklamaci vám vydáme potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.9 V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Souhlasím