Přihlásit se

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti REWOSKIN medical s.r.o., IČO: 071 77 674, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 296026 (dále jen „Provozovatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných a účinných právních předpisů.

1.2. Provozovatel je provozovatelem internetového obchodu s označením rewoskin.com, a to na webové stránce umístěné na internetové adrese shop.rewoskin.com (dále jen „Portál“), do níž mají přístup uživatelé, kterými jsou osoby mající zájem o koupi zboží prostřednictvím Portálu na základě uzavřené kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), kterými jsou buď spotřebitelé ve smyslu Zákona (dále jen „Zákazník“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Provozovatele, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklé v přímé souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu nakoupit zboží, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Provozovatelem a Zákazníkem, kterou Provozovatel prodává Zákazníkovi zboží, které nabízí skrze Portál.

1.7. Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.8. Dohodnou-li se tak smluvní strany, je možné sjednat v Kupní smlouvě ustanovení odchylná od Obchodních podmínek. V takovém případě mají odchylná ujednání v Kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.9. Znění Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat, o čemž Provozovatel Zákazníka informuje prostřednictvím Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Obchodní podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Do Portálu a uživatelského rozhraní může Zákazník přistupovat na základě registrace provedené na webové stránce shop.rewoskin.com (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník využívat dalších služeb Portálu.

2.2. Zákazník může Portál užívat také bez registrace, avšak v omezené míře.

2.3. Zákazník vstupem do Portálu a vyplněním registračního formuláře potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek a zavazuje se jimi řídit.

2.4. K dokončení procesu registrace do Portálu a k zřízení uživatelského účtu je nezbytné schválení Provozovatele.

2.5. Na získání uživatelského účtu není právní nárok. Je zcela na vůli Provozovatele, zda danou registraci schválí, či nikoli.

2.6. Zákazník je při registraci do Portálu, při zadávání údajů do Portálu a při uzavírání Kupní smlouvy povinen uvádět přesné, pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Má se za to, že údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při využívání Portálu jsou správné a Provozovatel není povinen jejich správnost ověřovat.

2.7. Přístup k uživatelskému účtu je zajištěn uživatelským jménem a zabezpečen heslem. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník současně není oprávněn zpřístupnit uživatelský účet třetím osobám.

2.8. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet v případě, že Zákazník svůj účet nepoužívá (tj. není registrován jeho login) delší než 24 měsíců, nebo v případě, kdy Zákazník porušuje opakovaně nebo závažným způsobem tyto Obchodní podmínky.

2.9. Zákazník bere na vědomí, že za účelem provedené nezbytné údržby Portálu nemusí být uživatelský účet dostupný nepřetržitě, avšak jen po nezbytně nutnou dobu.

3. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

3.1. Získání a vedení uživatelského účtu jakož i užívání Portálu je bezplatné, nevyplývá-li z dohody mezi Zákazníkem a Provozovatelem něco jiného. Tím není dotčena odpovědnost Zákazníka za hrazení nákladů vzniklých při zajištění přístupu do Portálu a na uživatelský účet (zejm. náklady na internetové připojení).

3.2. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných v Portálu a na uživatelském účtu.

3.3. Provozovatel neodpovídá za:

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Umístění nabízeného zboží Provozovatelem na Portál je výzvou Zákazníkovi k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy.

4.2. Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká až doručením akceptace objednávky, které je doručeno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka. Akceptací objednávky není automaticky odeslaná informace Zákazníkovi ohledně doručení objednávky Provozovateli. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Zákazníka a Provozovatele nebo na základě zákonných důvodů.

4.3. Provozovatel má právo zrušit objednávku nebo Kupní smlouvu nebo její část v následujících případech:

Pokud již Zákazník uhradil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

4.4. Zákazník má možnost před zasláním objednávky Provozovateli zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Zákazník odešle Objednávku Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat". Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (nejedná se o akceptaci objednávky), a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Provozovatel následně ověří dostupnost zboží a provede akceptaci objednávky Zákazníka, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty Zákazníka.

4.5. Portál obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Portálu.

4.6. Portál obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nebo služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nebo služeb platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li v dané nabídce výslovně uvedeno jinak.

4.7. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (vzhledem k množství zboží, výši ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky).

4.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Práva a povinnosti vztahujícíi podmínkami.Práva a povinnosti vztahující se k právům z vadného plnění poskytnutého na základě Kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dále těmito Obchodními podmínkami.

5.2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že předmět koupě při převzetí nemá vady, a to zejména že v době, kdy Zákazník předmět koupě převzal:

5.3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, je Zákazník oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

5.5. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.6. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud vadu Zákazník sám způsobil.

5.7. Zákazník je povinen se řídit instrukcemi, návody, manuály apod., které jsou přiloženy ke zboží nebo Zákazníkovi zaslány. V případě, že se Zákazník nebude instrukcemi, návody, manuály apod., které jsou přiloženy ke zboží nebo Zákazníkovi zaslány, řídit, nese si odpovědnost za škodu či jinou újmu, která mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Zákazník uhradit Provozovateli následujícími způsoby:

6.2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

6.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

6.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Je-li Provozovatel plátcem daně z přidané hodnoty, bude daňový doklad obsahovat současně údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

6.6. Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Je-li Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

7.3. Odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Provozovatele, sídla Provozovatele či na kontaktní adresu elektronické pošty Provozovatele. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

7.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 7.1. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Zákazníkem Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Provozovateli. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči Zákazníkovi právo na náhradu škody, započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Zákazníkovi takto sníženou kupní cenu.

7.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle přechozích odstavců vrátí Provozovateli peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka přijal. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

7.6. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy, v případě smluv:Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy, v případě smluv:

Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení zde: odstoupení od smlouvy

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Je-li způsob dopravy zboží smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Pokud je Provozovatel povinen podle Kupní smlouvy dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

8.3. Zákazník je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení v případech, kdy je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce.

8.4. Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně přepravci oznámit. Zjistí-li Zákazník, že došlo k porušení obalu v důsledku neoprávněného vniknutí do zásilky, není Zákazník povinen zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky Zákazník stvrzuje, že zásilka zboží byla doručena v neporušeném obalu a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky, jsou-li vydány Provozovatelem.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@rewoskin.com Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem z Kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Provozovatele plní Provozovatel prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo Zákazníka. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Provozovatel prostřednictvím zásad zpracování osobních údajů.

11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Portálu možné provést a závazky Provozovatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Obchodní podmínky jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a jsou přístupné dálkovým přístupem na shop.rewoskin.com.

12.5. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Kontaktní údaje Provozovatele: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, info@rewoskin.com, +420 722 936 070.

V Praze dne 02.03.2020

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Souhlasím